WESTMINSTER COLLEGE เปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบทั่วไป ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบ หลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate และ Diploma เดินทางสะดวกอยู่ใจกลางเมือง

http://www.westminster.nsw.edu.au/