WARWICK INSTITUTE OF AUSTRALIA สามารถต่อยอดในการเรียนต่อไปยังปริญญาของมหาวิทยาลันในออสเตรเลียได้ โดยเปิดหลักสูตรการบริหารธุรกิจ และการตลาดรวมถึงการสื่อสาร

http://www.warwick.edu.au/