Universal Business School Sydney สะดวกสบายในการเดินทาง มีอุปกรณ์การเรียนรวมถึงคอมพิวเอตร์ที่ทันสมัย นักเรียนสามารถดาวน์โหลด การจดบันทึกจากอินเตอร์เน็ตได้เพราะมีการใช้ระบบออนไลน์ในการเรียน มีการสอนหลักสูตรที่สามารถต่อยอดไปยังยังปริญญาตรีด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ

http://www.ubss.edu.au/