Crown Institute มีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่สมัยใหม่ พนักงานเป็นมิตรและดูแลเอาใจใส่เด็กนักเรียนทุกคน รวมถึง ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในทุกระดับ

http://www.cibt.nsw.edu.au/